مدیریت بحران و کار در شرایط رکود در بازار

مدیریت بحران و کار در شرایط رکود در بازار

ا توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران در شرایط بحرانی و همچنین در زمان کاهش فروش و رکود در بازار در این مقاله سعی میکنیم گذری کوتاه داشته باشیم به نکاتی در زمینه مدیریت بحران که میتواند شرایط رکود را به فرصتی برای رشد شرکت تبدیل کند .

ویژگی شرایط بحرانی :

غیر قابل پیش بینی :

زمان به وجود آمدن بحران را نمیتوان پیش بینی کرد و به همین دلیل نیز برنامه ریزی و تصمیم گیری در این شرایط به هوش مدیریت و توانایی سریع او در تصمیم گیری برمیگردد معمولا” مدیران سطح بالا با درک صحیح از گزارشهای مالی میتوانند سریعاّ راه حل منطقی را برای برون رفت از بحران انتخاب کنند .

اطلاعات کم و زمان ناکافی :

در زمانی که بحرانهای مالی و وضعیت رکود به وجود می آید مدیریت فرصتی زیادی برای تجزیه و تحلیل کامل مشکل ندارد و همچنین اطلاعاتی که از وضعیت بحران دارد بسیار جزیی و مختصر است .

تصمیم گیری در بحران و شرایط رکود :

این تصمیم گیریها به ما کمک خواهد کرد تا از شرایط رکود به نفع شرکت استفاده کرد و این تهدید را تبدیل به فرصت کرد .

  • کاهش هزینه های جاری شرکت
  • کوچک سازی و تعدیل نیرو
  • حذف موارد و محصولات زائد شرکت
  • برگشت به لیست مشتریان با توجه به اینکه هزینه پیدا کردن مشتری جدید ۵ برابر فروش به مشتریان سابق است
  • مطالعه طرحها و ایده های گذشته که قبلا” زمانی برای اجرا کردن این طرحها نبوده است
  • شناسایی مشتریان ثروتمند
  • افزایش رقابت با رقیبان تجاری و گرفتن مشتریان از آنها
  • جذب نیروی کار ارزان
  • تخفیف های نقدی به مشتریان درجه

با ما باشید