بازی دامه به زبان C

بازی دامه به زبان C

دامه یکی از بازیهای فکری مناطق کردنشین و بخصوص اورامانات می باشد.این بازی دونفره است صفحه ان ۸در۸ است.هربازیگر ۱۶ مهره(داش)دارد.در بازی دامه هرنفری که بتواند تمام مهره های حریف را بکشد.برنده میشود.هرمهره فقط یک خانه حرکت می کند افقی یا عمودی.دامه میتواندیک یا چند خانه عمودی یا افقی حرکت کند.دامه به مهره ایمیگویند که بتواند خود را در اولین خانه حریف جای دهد.یکی از ترفندهای بازی این است که حریف یک یا یاچندمهره خود دامه تبدیل کند. نحوه کشته شدن مهره به این صورت استکه اگر مهره ای پشتش خالی باشدو یا در دو طرف آن خالی باشد حریف آن مهره را می تواند بکشد.

با ما باشید